top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Tunne Askeleet / Hyvinvointi Onnela Tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste Laadittu 19.05.2018.
Viimeisin muutos 18.9.19
 
1. Rekisterinpitäjä
 Tunne Askeleet / Hyvinvointi Onnela, Tukialantie 145, 53650 Lappeenranta.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
 Pirjo Timperi, timperi.pirjo(at)hyvinvoinvtionnela.com, puh. 0503534103.


3. Rekisterin nimi ja pitämisen peruste
Tunne Askeleet toiminimen asiakastietojen, laskutusten ja ajan-, tila-,
tilaisuusvarausten rekisteri. Hyvinvointionnela.com-sivuston käyttäjän suostumuksella
tapahtuva sivuston ja niiden toimintoihin liittyvä tietojen käsittely.


4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet
Rekisterin tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten /
tilavuokrien / tilaisuustilausten mahdollistaminen, ja laskutustietojen ylläpito sekä markkinointi
tähän suostumuksen henkilökohtaisesti antaneille. Sekä www.hyvinvointionnela.com sivuston
tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen. Jos asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä on hoitosuhde,
järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta asiakkaan tallennettavaksi hyväksymät
tiedot. Hoitotietojen osalta ne tiedot viedään viranomaisen Kanta-arkistoon, jotka laki edellyttää
vietäväksi. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot tallennetaan tilauksen, varauksen
yhteydessä tai suostumuksen antamisen yhteydessä.
Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaalle
markkinointi ja muita viestejä, jos asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista
ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen pirjo.timperi@hyvinvointionnela.com.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot: Sähköpostit (vain markkinointiluvan antaneet)
Yhteystiedot ja tiedot varatusta / tilatusta palvelusta ja niiden muutoksista: Nimi (yritys, organisaatio, yhteyshenkilö), sähköposti, osoite, laskutustiedot, puhelinnumero. Laskutuksiin kerätyt tiedot säilytetään kulloinkin voimassaolevan kirjanpitolain mukaisesti.
Hoitosuhteessa olevat: Nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus tai syntymävuosi tai syntymäaika, asiakkaan laskutustiedot jos eri kuin oma osoite, tiedot kuka on katsellut ja muokannut, tehnyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.
Käyttäjätiedot (esim. liikkuminen sivustoilla, ei ole yhdistettävissä yksittäisiin, tunnistettaviin henkilöihin).
Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain mukaisissa rajoissa Tunne Askeleet /
Hyvinvointionnelan omissa rekistereissä.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen
säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan
vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti salasanoin, jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa. Käyttöoikeuksia ei anneta
ulkopuolisille.
 
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle yhteystiedot kohdassa 1. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan
pyyttä vain yhden kerran vuodessa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page